Aktivnosti edukacije starijih o njihovim pravima i osvještavanja o njihovoj aktivnoj ulozi i učešću u procesima koji se tiču njihovih života, ali i društva uopšte,  se nastavljaju. Razgovaramo sa starijima i pokušavamo da, prvenstveno kod njih,  otklonimo   stereotipe po kojima se starije vidi samo kao pasivne primaoce pomoći i kao nekoga od koga se ne očekuje ikakav doprinos u društvu.

Krajem oktobra i početkom novembra 2018 smo razgovarali sa starijima u Bihaću i Derventi .