UG Tolerancijom protiv različitosti – ToPeeR, jedan od podizvođača aktivnosti u okviru regionalnog TASIOP.ORG projekta od mjeseca juna 2018 radi na realizaciji projekta „KUTAK ZA ODABRANI TRENUTAK“, koji ima za cilj osnaživanje starijih osoba za aktivno učešće u zajednici i društvu. Za dostizanje cilja, organizacija ToPeeR je, između ostalog, prikupila podatke i napravila analizu potreba starijih i općenito analizu položaja starijih na području opštine Doboj. Prikupljanjem podataka ToPeer se aktivno uključuje u na podacima-zasnovanom zagovaranje prava starijih u opštini i šire. Ujedno radi i na jačanju kapaciteta organizacija starijih i direktno predstavnika starijih za aktivno učešće u procesima koji se tiču njihovih života, kao što je npr. izrada lokalnog akcionog plana za starije, koji bi mogao uslijediti nakon usvajanja entitetske Strategije za unaprjeđenje položaja starijih. ToPeer radi i na uspostavljanju lokalne mreže NVO za aktivnosti promocije međugeneracijske solidarnosti i aktivnog starenja.
 
Pored gore na kratko predstavljenih zagovaračkih aktivnosti, projektom su predviđeni i izvode se Pilot program Servisa za stara lica (programi edukacije, vodič-priručnik o organiziranju volonterskih programa brige o starim licima, međugeneracijske edukacije i upoznavanje s digitalnim i informatičkim tehnologijama) kao i Kutak za odabrani trenutak gdje su predviđeni kreativno zabavni događaji (izložbe, poetske i pjesničke večeri, performansi i sl. )
 
Projekat „„KUTAK ZA ODABRANI TRENUTAK” je sufinanciran od strane Društva za psihosocijalnu pomoć i razvijanje dobrovoljnog rada “OSMIJEH” Gračanica ( nosioc TASIOP projekta u BiH), Evropske unije i Austrijskog crvenog krsta odnosno Austrijske razvojne agencije.