Pozivaju se mediji, agencije, kompanije i organizacije da podnesu prijedloge za kreativno rješenje i implementaciju javne kampanje čiji je cilj doprinijeti  podizanju opšte svijesti o demografskim promjenama, o položaju starijih u BiH i  o problemu njihove socijalne isključenosti.

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Prijedlog   projekta   (kreativni   koncept,    metodologija   i   vremenski   okvir implementacije  projekta).   Prijedlog  je  potrebno  dostaviti  u  word   ili  pdf  formatu i ne bi trebalo da bude duži od 10 stranica.
  • Budžet za kampanju koji obuhvata osnovne stavke. Maksimalni iznos sredstava za kampanju je ukupno 4.000,00 €.
  • Biografija koordinatora/ke projekta i kontakt podaci.
  • Opis djelovanja agencije/kompanije/organizacije koja podnosi prijedlog projekta (ciljevi organizacije, dosadašnji projekti i reference, itd.)
  • Fotokopija rješenja o registraciji agencije/organizacije/kompanije.
  • Dokaz o likvidnosti

Vremenski okvir kampanje – od momenta postizanja dogovora o sadržaju (sa namjerom što skorijeg početka) do 15. juna 2018. godine.

Prijedloge i prateću dokumentaciju potrebno je poslati najkasnije do 19. marta 2018. godine  na e-mail  adresu osmijeh@bih.net.ba i obavezno putem pošte (u printanoj i ovjerenoj formi) na: Društvo OSMIJEH, Gračanica 75000, Naselje Lamele bb.

Zainteresirane medijske kuće,  agencije, kompanije i organizacije treba da napišu svoj prijedlog i daju svoju ponudu. Za ovu prijavu nije dat formular, već aplikanti treba da u ograničenom prostoru svoje aplikacije u slobodnoj formi predstave svoje kreativne ideje, jasnoću izražaja i najbolji odnos između uloženih sredstava i dobivenog efekta.

Napomena: samo koordinatori projekata koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

Detaljnije o konkursu

DETALJNIJE O KONKURSU I PROJEKTU