Mjesec: Februar 2018.

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA PROVOĐENJE JAVNE KAMPANJE

  POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA PROVOĐENJE JAVNE KAMPANJE   Pozivaju se mediji, agencije, kompanije i organizacije da podnesu prijedloge za kreativno rešenje i implementaciju javne kampanje čiji je cilj doprinijeti  podizanju opšte svijesti o demografskim promjenama, o položaju starijih u BiH i  o problemu njihove socijalne isključenosti. Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju: Prijedlog   projekta   (kreativni   koncept,     metodologija   i   vremenski   okvir implementacije  projekta).   Prijedlog  je  potrebno  dostaviti  u  word   ili  pdf                           formatu i ne bi trebalo da bude duži od 10 stranica. Budžet za kampanju koji obuhvata osnovne stavke. Maksimalni iznos sredstava za kampanju je ukupno 4.000,00 €. Biografija koordinatora/ke projekta i kontakt podaci. Opis djelovanja agencije/kompanije/organizacije koja podnosi prijedlog projekta (ciljevi organizacije, dosadašnji projekti i reference, itd.) Fotokopija rješenja o registraciji agencije/organizacije/kompanije. Dokaz o likvidnosti   Vremenski okvir kampanje – od momenta postizanja dogovora o sadržaju (sa namjerom što skorijeg početka) do 31.maja 2018. godine. Prijedloge i prateću dokumentaciju potrebno je poslati najkasnije do 20 februara 2018. godine  na e-mail  adresu osmijeh@bih.net.ba i obavezno putem pošte (u printanoj i ovjerenoj formi) na: Društvo OSMIJEH, Gračanica 75320, Naselje Lamele bb. Zainteresirane medijske kuće,  agencije, kompanije i organizacije treba da napišu svoj prijedlog i daju svoju ponudu. Za ovu prijavu nije dat formular, već aplikanti treba da u ograničenom prostoru svoje aplikacije u slobodnoj formi predstave svoje kreativne ideje, jasnoću izražaja i najbolji odnos između uloženih sredstava i dobivenog efekta....

Read More

Veličina slova

  • A  A  A